ul. Rataja 7, 42-400 Zawiercie k.lach@op.pl +48 693 022 528

Ze statutu…

Fundacja Pomocy Ubogim Św. Rity z Cascia

Działając na podstawie art. 5 ust.1 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach w dniu 15 czerwca 2007 r. w Sosnowcu Fundator w osobie ks. Henryka Kowalskiego postanawia, co następuje:

I. Nadaję się Fundacji Pomocy Ubogim Św. Rity z Cascia Statut w brzmieniu jak poniżej.
II. Oświadczenie powyższe jest skuteczne z chwilą podjęcia.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§  1

1. Fundacja nosi nazwę Fundacji Pomocy Ubogim im. Św. Rity z Cascia i działa na podstawie przepisów prawa, aktu o ustanowieniu Fundacji sporządzonego w formie aktu notarialnego w dniu 15 czerwca 2007 r. Repertorium A Nr 2832/2007 oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja działa w oparciu o naukę społecznąĄKościoła Katolickiego.

§  2.

1. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Zawiercie
3. Fundatorem jest osoba wskazana w akcie o ustanowieniu fundacji.

§  3.

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej 2. Dla właściwego realizowania swojego celu Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§  4.

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister do spraw pracy.

§  5.

Dla realizacji swojego celu Fundacja może tworzyć zakłady oddziały i filie.

§  6.

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym na jej nazwę i siedzibę.

§  7.

Fundacja może przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom zasłużonym dla celu obranego przez Fundację lub dla samej Fundacji.

CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§  8.

Celem działania Fundacji jest:
1. niesienie pomocy osobom ubogim
2. niesienie pomocy osobom bezradnym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym,
3. niesienie pomocy osobom bezrobotnym lub zagrożonych bezrobociem,
4. aktywizacja osób pozostających bez pracy,
5. niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym,
6. organizacja wolontariatu, 7. wspieranie działań lokalnych służących aktywizacji obywateli,
8. świadczenie pomocy związanej z ochroną zdrowia i życia ludzkiego.

§  9.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) prowadzenie domu pomocy społecznej i placówek opieki dziennej,
b) prowadzenie poradnictwa zawodowego,
c) organizowanie kursów i szkoleń,
d) prowadzenie pośrednictwa pracy,
e) prowadzenie aptek i przychodni,
f) prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,
g) organizowanie i udzielanie pomocy we wszelkich postaciach osobom trzecim,
h) wydawanie książek, czasopism i innych wydawnictw,
i) opracowywanie materiałów popularnonaukowych w zakresie swojej działalności,
j) współpracę z organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji publicznej,
k) współpracę z placówkami dyplomatycznymi, instytucjami Unii Europejskiej lub z instytucjami mającymi siedzibę poza granicami kraju,
l) wspieranie działalności innych osób prawnych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji,
m) organizowanie i finansowanie imprez służącym celom fundacji,
n) organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów, szkoleń i warsztatów służących podniesieniu kwalifikacji obywateli,
o) finansowanie i przyznawanie stypendiów, nagród, i dotacji osobom fizycznym i prawnym opracowującym i uczestniczącym w programach realizowanych przez Fundację;

§  10.

Dla osiągnięcia swojego celu Fundacja może wspierać podmioty, których działalność jest zbieżna z celem Fundacji.

(…)
ORGANY FUNDACJI

§  13

Organami Fundacji są:
– Rada Fundacji zwana dalej „Radą”,
– Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem”.

(…)

Zawiercie 2011